AUHS - Asociácia učiteľov hudby Slovenska
06. 05. 2018 o 12:10

Pripravujeme v roku 2018

Koncert víťazov národných súťaží na Slovensku
19. júna 2018, 18:00 Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Hudba a film - tvorivé dielne animovaného, dokumentárneho a hraného filmu, fotografie a dizajnu
9. - 13. júla 2018, Vyhne
Letné semináre EPTA
22. - 24. augusta 2018, Bratislava
Príloha: prihláška EPTA 2018.pdf
Príloha: program EPTA 2018.pdf
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2018 - Pozvánka.pdf
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2018 - Ponuka ubytovania.docx
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2018 - Organizačné pokyny.docx
Príloha: emcy pozv.pdf

20. 02. 2018 o 20:34

Spevník EU - EU Songbook

Milí kolegovia - učitelia hudby!

Dovoľte, aby sme Vás požiadali o Vašu hudobnú expertízu a asistenciu pri príprave prvého Spevníka EU, v ktorom bude každú z krajín Európskej únie reprezentovať 6 najvýznamnejších / najobľúbenejších piesní rôznych zameraní.
Skôr, ako spustíme verejné hudobné hlasovanie na Slovensku, z ktorého vyplynie, ktorých 6 slovenských piesní by malo vstúpiť do prvého Spevníka EU, potrebujeme nominovať skladby na Slovenský hudobný hlasovací lístok.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nominovali 6 piesní do nasledujúcich 6tich hudobných kategórií: Piesne o láske, Príroda a ročné obdobia, Sloboda a mier, Folklórne skladby, Piesne o Viere, Detské piesne.
Je to 6 hudobných kategórií, o ktorých rozhodlo 17 hudobných akadémií zo 14 členských štátov EU, vrátane Slovenska. Národná hymna nemôže byť nominovaná. Posledný dátum na nomináciu je 30. marca.
V konečnom dôsledku je potrebné zadať 168 skladieb do spevníka, to znamená 6 skladieb z každého členského štátu, ktorých texty budú vytlačené vedľa seba v národnom jazyku a v anglickom preklade. Spevník EU je demokratický priekopnícky projekt, iniciovaný neziskovou organizáciou, ktorá nemá žiadnu viazanosť s Bruselom.
Prosím nominujte Vašich 6 piesní tu (vyberte Slovensko):
www.eu-songbook.org
Ďakujeme.
Jeppe Marsling, president
The European Union Songbook
P.Sabroes Gade 9, st.th / 2450 Kbh. Denmark

Editor spevníka EU pre Slovensko: Eva Čunderlíková, AUHS a HTF VŠMU Bratislava E-mail: auhs@hplus.sk

Príloha: obrázok kategórií.jpg
Príloha: Eu_songbooklogo.jpg

02. 01. 2018 o 09:52

EPTA - prieskum

Dlhoročné aktivity Asociácie učiteľov hudby Slovenska a jej jednotlivých sekcií zaznamenávame a priebežne vyhodnocujeme. Nielen z dôvodu archivácie, ale i nadväznosti a kvalitatívneho rozvíjania v nasledujúcich rokoch. Preto si dovoľujeme požiadať učiteľov, ktorí sa v minulosti - nedávnej i vzdialenejšej - zúčastnili Letných seminárov pre učiteľov klavírnej hry EPTA o vyplnenie priloženého dotazníka.
Vyplnený dotazník zašlite prosím na adresu:
Asociácia učiteľov hudby Slovenska, Zochova 1, 811 03 Bratislava
alebo elektronicky na adresu: auhs@hplus.sk

Elektronický formulár nájdete na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdoBCfAQsKp7zjzR1wZfcv24wvy5u8yXRHLUQuJxArjuxhHA/viewform

Ďakujeme za spoluprácu.

Príloha: dotazník pre účastníkov.pdf

18. 12. 2017 o 16:03

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré sme organizovali v spolupráci s MPC a VŠMU vypršala platnosť akreditácie. Na príprave nových programov pracujeme. Predbežne sme vypracovali tieto programy, ktoré sú v procese akreditácie:

Príprava a vedenie detských speváckych zborov v školách
Cieľové skupiny: Učiteľ pre primárne vzdelávanie - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) - Učiteľ základnej umeleckej školy
Po r. 1990 došlo z výrazným zmenám v oblasti zborového spievania. Mnohé z tradičných speváckych zoskupení zanikli, postupne sa formovali nové v nových podmienkach. V súčasnosti pociťujeme nedostatok takých zborových telies, ktoré by boli spôsobilé interpretovať umelecky a technicky náročnejšie zborové diela. Preto je potrebné zasiahnuť na základnej úrovni – u detí základných škôl a vzdelávať učiteľov, motivovať a usmerňovať ich na zakladanie školských speváckych zborov. Súčasne je potrebné učiteľov vzdelávať, rozvíjať ich kompetencie ako v dirigentských zručnostiach, tak i motivačných metódach práce s deťmi, rozvíjaniu hudobných schopností a zručností detí a viesť ich ku kultivovanému speváckemu prejavu. Rovnako je potrebné pestovať u detí vzťah k ľudovým i umelým piesňam a folklórnym tradíciám.

Tvorba umeleckých projektov v škole formou medziodborovej spolupráce
Cieľové skupiny: Učiteľ pre primárne vzdelávanie - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) - Učiteľ základnej umeleckej školy - Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Program nadväzuje na predchádzajúci program MPC „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní“ z r. 2011-2016. Problematika medziodborovej spolupráce v oblasti umeleckého vzdelávania a umeleckej výchovy v základných a stredných školách (výchova umením) je veľmi široká. Postupe sa vynárajú možnosti a problémy s tým spojené, zvyšujú sa požiadavky na odborné i komunikačné zručnosti učiteľov. Obsah vzdelávacieho programu je preto zameraný na ich rozvoj formou prípravy na tvorivé zážitkové vyučovanie a tvorbu medziodborových kolektívnych výstupov žiakov, ako i rozšírenie spôsobilostí učiteľov v oblasti dramaturgickej prípravy a manažmentu.

12. 04. 2017 o 19:00

Uskutočnili sme v roku 2017 - výber

Skladačky - workshop elementárnej improvizácie a kompozície sa uskutočnil 7. marca 2017 v Nitre. Viac informácií v prílohe.

Tvorivé dielne Hudba a obraz vo filme sa uskutočnili - ako každý rok - v dňoch 10. - 14. júla vo Vyhniach. Bližšie informácie v prílohách.

Letné semináre slovenskej sekcie EPTA pre učiteľov klavírnej hry sa uskutočnili v tradičnom termíne v závere letných prázdnin v dňoch 23. - 25. augusta v Bratislave podľa programu.

Príloha: Pozvánka EPTA 2017b.pdf
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2017 - Pozvánka.pdf
Príloha: Plagát SKLADAČKY.pdf

30. 06. 2015 o 19:39

EMCY Slovakia - prehľad členských súťaží

Iuventus canti, Vráble
Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
Klavírna súťaž, Bánovce nad Bebravou
Talenty pre Európu, Dolný Kubín
Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín
Nitrianska lutna, Nitra
Hudobný festival Ivana Ballu, Dolný Kubín
Mladí klaviristi, Bratislava
Čarovná flauta, Nižná
Klavírna súťaž Pála Kadosu, Levice
MUSICA CAMERATA, Bratislava
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, Bratislava

Príloha: EMCY Slovakia - Termíny súťaží EMCY Slovakia 2016 - 2018.pdf
Príloha: EMCY Slovakia - zoznam a termíny súťaží.pdf

18. 12. 2017 o 16:02

Informujeme

Milé kolegyne, milí kolegovia,
zlá finančná situácia nám v ostatných rokoch nedovoľuje tlačiť a rozoslať Spravodaj o činnosti AUHS za uplynulé obdobie. Preto Vás informujeme priebežne touto cestou. Ďalšie informácie, napríklad o kontinuálnom vzdelávaní, seminároch a workshopoch a ďalších udalostiach nájdete v samostatných oddeleniach alebo v prílohách.

Budeme veľmi radi, ak znovu podporíte svojím individuálnym členským príspevkom (5,- € za kalendárny rok) našu ďalšiu existenciu, aby sme mohli znovu vydávať Spravodaj, prevádzkovať túto webovú stránku a platiť poplatky za vedenie účtu v banke - ostatné výdavky sme už eliminovali. Našu činnosť financujeme už výlučne z grantov, ktoré si jednotliví organizátori - členovia Predstavenstva AUHS - zabezpečujú sami, a na to je účet v banke nevyhnutný.

Svoje príspevky posielajte na účet vo Všeobecnej úverovej banke: 81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)

Ďakujeme za pochopenie.
Eva Čunderlíková, tajomníčka AUHS

Príloha: Malé zamyslenie.pdf